ماه: مرداد ۱۳۹۷

بهبود فردی چیست؟

بهبود فردی چیست؟

بهبود فردی چیست؟ آبراهام مازلو روانشناس مشهور, نیاز های اساسی انسان را به ترتیب اولویت دریک هرم ترسیم می کند و بالاترین نیاز هر انسان را نیاز به خود شکوفایی می داند. این تقسیم بندی نشان می دهد که بالاترین نیازی که انسان دارد این است که توانایی های بالقوه ی خود را بالفعل تبدیل کند و به نظر مازلو خودشکوفایی یعنی هر کس باید تمام و کمال تبدیل به همه ی آن چیزی شود که قادرست بشود. همه ی افراد در زندگی یکسری مهارت هایی دارند,با بهبود فردی افراد یاد می گیرند که چگونه مهارت ها و توانایی های خود را روز به روز بهتر کنند و از حداکثر پتانسیل های خود در هر زمینه ی استفاده کنند. در […]